Obsługa gospodarstw rolnych

Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne dokonując dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadcząc usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Rolnik taki nazywany jest rolnikiem ryczałtowym.  

Przepisy o podatku VAT umożliwiają rolnikowi również rezygnację z wyżej wymienionego zwolnienia. Rolnik, który zrezygnuje ze statusu rolnika ryczałtowego i zdecyduje się rozliczać podatek VAT na zasadach ogólnych, dotyczących czynnych podatników VAT, ma nie tylko obowiązek jego rozliczania, ale również przysługują mu wszystkie związane z tym prawa, w szczególności prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną, a także do żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.  

Wybierając taki sposób opodatkowania działalności rolniczej, rolnik korzystając z usług naszego biura uzyska pomoc w zakresie:  

  • rejestracji dla potrzeb tego podatku na formularzu VAT-R,
  • prowadzenia ewidencji wymaganych przepisami ustawy, w tym ewidencji sprzedaży i zakupu,
  • odpowiedniego dokumentowania transakcji,
  • składania deklaracji podatkowych (za okresy miesięczne bądź kwartalne).