Księgowość Stowarzyszeń i Fundacji

Stowarzyszenia wpisane do rejestru KRS oraz Fundacje często prowadzą wyłącznie działalność statutową niezarobkową, nie decydując się na równoczesne prowadzenie działalności gospodarczej. 

Pomimo tego również w takiej sytuacji są obowiązane do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Ciążą na nich także, obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Oferujemy Państwu pomoc w zorganizowaniu księgowości stowarzyszenia/fundacji w sposób zapewniający jasność i przejrzystość otrzymanych środków finansowych oraz wydatków, a w szczególności:  

  • przygotowanie optymalnie ułożonego planu kont,
  • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych,
  • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych)
  • podział kosztów poniesionych w ramach poszczególnych programów czy projektów,
  • bieżąca kontrola finansów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia - dotacje, darowizny, składki itp.,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego